dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

allgyrsiol

crha

Negeseuon Pwysig

Salwch- Neges pwysig i’r GIG

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglyn â salwch.

mwy…

Cinio Ysgol

Mae Ysgol y Wern yn defnyddio Parentpay ar gyfer cinio ysgol https://www.parentpay.com/ £2.60 y dydd £13 yr wythnos Prydau ysgol…

mwy…

Tymor Ysgol 2023/24

Tymor yr Hydref 2023 Dechrau: Dydd Mawrth  05/09/23 Hanner Tymor: Dydd Llun 30/10/23 – Dydd Gwener 3/11/23 Diwedd: Dydd Gwener…

mwy…

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2023/24  Dydd Llun Medi 4ydd 2023. Pawb nôl Dydd Mawrth 5ed Medi . Dydd Iau  Medi…

mwy…

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch yma: www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

mwy…

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac…

mwy…

Cwricwlwm i Gymru: Canllaw i Rieni a Gofalwyr

https://hwb.gov.wales/api/storage/2cef8718-1002-4a95-8561-7f833bfcdd9c/220209-canllaw-i-rieni.pdf

mwy…

Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr

Gwybodaeth ar gyfer ysgolion, lleoliadau, rhieni a gofalwyr: https://hwb.gov.wales/api/storage/bbd37df6-85c5-4153-9ba0-bc7c7054ce6c/res-info-22-cy.pdf

mwy…

Newyddion Diweddaraf

Llwyddiant Tag Rygbi

Llongyfarchiadau i’r ddau dîm a chwaraeodd yn Nhwrnamaint Tag Rygbi’r Urdd ar Ddydd Iau.  Cyrhaeddodd tîm Blwyddyn 5 a 6…

mwy…

Eisteddfod yr Urdd

  Eisteddfod yr Urdd   Bu nifer o blant yn cystadlu yn yr Eisteddfod Gylch dros y penwythnos a braf…

mwy…

Canlyniadau Eisteddfod Offerynnol

Llongyfarchiadau mawr i bawb oedd wedi cystadlu yn y Eisteddfod Offerynnol y Sir Dydd Mawrth. Roedd yn bleser i glywed…

mwy…

Trawsgwlad Ysgolion Cynradd Cenedlaethol yr Urdd

Llongyfarchiadau i Zac a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth Trawsgwlad Ysgolion Cynradd (Bl 5 a 6) yn ddiweddar.Tipyn o…

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Lluniau Dosbarth

Fe fydd lluniau dosbarth ar yr 8fed o Fai

mwy…

Diwrnod HMS nesaf

I’ch hatgoffa- Fe fydd Dydd Gwener 3/5 yn ddiwrnod HMS.

mwy…

Diwrnod y Llyfr

7fed o Fawrth Dewch i ddathlu darllen, llyfrau a llythrennedd. Cewch wisgo fel cymeriad o lyfr os hoffech!

mwy…

Fideo Ysgol

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter