dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

allgyrsiol

crha

Negeseuon Pwysig

Salwch- Neges pwysig i’r GIG

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ynglyn â salwch.

mwy…

Cinio Ysgol

Mae Ysgol y Wern yn defnyddio Parentpay ar gyfer cinio ysgol https://www.parentpay.com/ £2.60 y dydd £13 yr wythnos Prydau ysgol…

mwy…

Tymor Ysgol 2023/24

Tymor yr Hydref 2023 Dechrau: Dydd Mawrth  05/09/23 Hanner Tymor: Dydd Llun 30/10/23 – Dydd Gwener 3/11/23 Diwedd: Dydd Gwener…

mwy…

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2023/24  Dydd Llun Medi 4ydd 2023. Pawb nôl Dydd Mawrth 5ed Medi . Dydd Iau  Medi…

mwy…

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch yma: www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

mwy…

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac…

mwy…

Cwricwlwm i Gymru: Canllaw i Rieni a Gofalwyr

https://hwb.gov.wales/api/storage/2cef8718-1002-4a95-8561-7f833bfcdd9c/220209-canllaw-i-rieni.pdf

mwy…

Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr

Gwybodaeth ar gyfer ysgolion, lleoliadau, rhieni a gofalwyr: https://hwb.gov.wales/api/storage/bbd37df6-85c5-4153-9ba0-bc7c7054ce6c/res-info-22-cy.pdf

mwy…

Newyddion Diweddaraf

Cystadleuaeth Traws Gwlad yr Urdd

Llongyfarchiadau enfawr i’r holl blant a fu yn cystadlu yng nhystadleuaeth Traws Gwlad yr Urdd Ddydd Sadwrn diwethaf.Rydyn yn falch…

mwy…

Llwyddiant Pêl-droed

Llongyfarchiadau i’r ddau dîm pêl-droed a fu’n cystadlu yn nhwrnamaint ‘Pumps Cynradd’ CBD Caerdydd a’r Fro yr wythnos hon. Daeth…

mwy…

Ymwelydd Blwyddyn 6

Bu Blwyddyn 6 yn ffodus i dderbyn ymweliad gan Casi Wyn yr wythnos hon. Fe gawson nhw gyfle i gyfansoddi…

mwy…

Marc Safon Gwyddoniaeth Cynradd(PSQM )

Pleser oedd derbyn cadarnhad yr wythnos hon bod yr ysgol wedi ennill Nod Ansawdd Gwyddoniaeth Gynradd sy’n archediad am ymrwymiad…

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Dyddiadau i’w Nodi

2 Chwefror- Gwisgo Coch i Gymru ac Ysbyty Felindre 6/7 Chwefror – Cyfarfodydd Cynnydd i Rieni –i drafod cynnydd eich…

mwy…

Dyddiadau HMS

Dyddiadau HMS – dim ysgol i’r plant. 3/5/24 Diwrnod HMS 22/7/24 – Ysgolion Clwstwr Glantaf

mwy…

Dyddiadau i’w Cofio

22 Rhagfyr Diwrnod olaf y Tymor 8 Ionawr- Diwrnod HMS 9 Ionawr- Pawb nôl

mwy…

Fideo Ysgol

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter