Newyddion

Codi Arian i Concern Universal

Wednesday, April 22nd, 2015

ariandwr

Codwyd  £443 ar ddiwrnod Trwyn Coch ac eleni rhoddwyd yr arian i ‘Concern Universal’ ar gyfer prynu pwmp dŵr . Diolch yn fawr i bawb.

Stori Tic Toc

Monday, March 16th, 2015

Mae straeon newydd i blant y Cyfnod Sylfaen yn cael eu darlledu ar Radio Cymru yn wythnosol. Cliciwch isod ar y linc:

Stori Tic Toc

Plant Mewn Angen

Thursday, November 20th, 2014

Codwyd £971.47 drwy wisgo dillad anffurfiol a gwerthu cacennau. Diolch yn fawr.

Bws Cerdded

Wednesday, November 5th, 2014

Ar ddiwrnod braf o Hydref fe ddaeth plant, athrawon ac aelodau o’r heddlu lleol ynghyd ym maes parcio Eglwys Christ the King i ddechrau taith y Bws Cerdded i’r ysgol am y tro cyntaf. Fe fydd y bws yn cyfarfod yn wythnosol ar fore Mercher am 8.25am ac yn gadael yn brydlon am 8.35am. Croeso i chi ymuno â ni i fwynhau ymarfer corff ac awyr iach cyn dechrau’r diwrnod ysgol. Cofiwch gysylltu â’r swyddfa os oes gennych ddiddordeb.

Bws Cerdded       llun i'r wefan

Do Re Mi Dona – S4C

Wednesday, October 1st, 2014

Bydd plant Ysgol y Wern yn ymddangos ar y rhaglen ‘Do Re Mi Dona’ ar fore Gwener y 3ydd o Hydref am tua 8:45am. Bydd y palnt yn perfformio ‘Cân y Sw’.  Bydd y plant yn ymddangos ar fore Gwener y 31ain o Hydref hefyd yn canu ‘Lliwiau’.  Os ydych yn colli’r rhaglenni byddwch yn gallu gweld y rhaglenni ar wefan S4C Clic.

Côr a Cherddorfa Ysgol y Wern

Tuesday, May 6th, 2014

Ar ôl bod yn llwyddiannus wrth berfformio yng Nghasnewydd ar gyfer ‘Music for Youth’, mae’r côr a’r gerddorfa wedi cael gwahoddiad i fynd ymlaen i berfformio yn yr Wyl Genedlaethol yn Birmingham ym mis Gorffennaf.  Llongyfarchiadau a phob lwc i bawb.

Eisteddfod yr Ysgol

Monday, March 3rd, 2014

Coroni

Llongyfarchiadau i Mared Arch, sef Bardd y Gadair Ysgol y Wern 2014. Cafodd Mared ei chadeirio yn yr Eisteddfod. Diolch yn fawr i Mr Llwyd Owen am feirniadu’r gystadleuaeth unwaith eto eleni. Yn agos i’r brig oedd Rebecca Young (2il) ac Oliver Meek (3ydd).

Nofio’r Urdd

Monday, March 3rd, 2014

Llwyddiant ein Nofwyr

Cafwyd llwyddiant eto eleni yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd. Llongyfarchiadau mawr i dîm nofio Merched Blwyddyn 6 a ddaeth yn gyntaf yn y Cyfnewid Rhydd – Georgina Withers-Boalch, Emily Chirighin, Mared Arch a Bethan Witchell. Ar ben hynny aethant ymlaen i ddod yn ail yn y Ras Gyfnewid Cymysg. Fe enillodd Georgina y fedal arian ac efydd mewn rasys unigol.

Da iawn ferched!

Carol yr Ŵyl

Thursday, January 9th, 2014

Llongyfarchiadau i gôr yr ysgol a ddaeth yn drydydd yng nghystadleuaeth Carol yr Ŵyl a ddarlledwyd ar y rhaglen ‘Prynhawn Da’ ar S4C cyn y Nadolig.  (more…)

Digwyddiadau

Diwrnod HMS Dydd Llun 2il o Fedi

Fe fydd Dydd Llun 2il Medi yn ddiwrnod HMS. Diolch

mwy…

Sialens Ddarllen yr Haf

Am fwy o wybodaeth ynglyn â’r sialens ddarllen yr Haf, cliciwch yma- Ras Ofod Ysgolion

mwy…

Ffair Haf Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

Dewch i’r Ffair Haf ar Ddydd Sadwrn y 29ain! Fe fydd llwyth o stondinau gan gynnwys cyfleoedd i brofi eich…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Llongyfarchiadau i’n cyn-ddisgyblion ar eu llwyddiant ar lwyfan y Genedlaethol eleni. Congratulations to our former… https://t.co/A3y4eIDJLE
  • Ymgynghoriad gyda @cardiffcouncil ynglŷn â phrosiect ‘Parc Llanisien’. An important cosultation regarding the devel… https://t.co/5EQIIUpDSx