Blwyddyn 1

Croeso i Flwyddyn 1

Friday, October 24th, 2014

 IMG_0390  IMG_0397 IMG_0576 IMG_0610

Rydym yn edrych ymlaen i dymor arall cyffrous ym Mlwyddyn 1.

  • Cofiwch ddod a’ch dillad ymarfer corff  yn ôl yr wythnos gyntaf.
  • Cofiwch hefyd i ddychwelyd eich llyfrau darllen yn rheolaidd.

Dyma rhai gwefannau defnyddiol:

Wythnos Ffitrwydd

Thursday, March 19th, 2015

Fe fydd gwers aerobig yn cael ei chynnal ar gyfer Blwyddyn 1 a 2 Dydd Iau nesaf (26/3/15). Cofiwch fod eich gwisg ymarfer corff yn yr ysgol gan gynnwys esgidiau ymarfer corff!

Ysgol Goedwig

Wednesday, March 18th, 2015

IMG_0288

IMG_0282

IMG_0283

Diwrnod Y Llyfr 2015

Wednesday, March 18th, 2015

IMG_0270

IMG_0266

IMG_0261

Dewch i ddathlu gyda ni!

Presenoldeb Blwyddyn 1

Tuesday, March 17th, 2015

Presenoldeb Mis Chwefror
Dosbarth Mrs Jones/Samuel – 98.5%
Dosbarth Mrs Harewood – 97.5%
Dosbarth Mrs Hopkin/Rose – 94.4%

Peidiwch anghofio – “Colli Ysgol, Colli Allan!” Mae presenoldeb yn eithriadol o bwysig.

Stori Tic Toc

Monday, March 16th, 2015

Mae straeon newydd i blant y Cyfnod Sylfaen yn cael eu darlledu ar Radio Cymru yn wythnosol. Cliciwch isod ar y linc:

Stori Tic Toc

Taith i Sainsburys

Friday, November 28th, 2014

Ar Ddydd Mawrth 18fed o Dachwedd aeth Blwyddyn 1 i Sainsburys i ymweld a’r popty. Cafodd y plant hwyl yn addurno cacennau ac yn chwilota am wahanol fathau o fara yn y siop.

IMG_0516 IMG_0994

IMG_0307

Cystadleuaeth E-gerdyn

Tuesday, November 11th, 2014

Mae Shelter Cymru yn cynnal cystadleuaeth E-gerdyn Nadolig. Y dyddiad cau yw’r 18fed o Dachwedd. Thema’r cerdyn yw ‘Nadolig o gwmpas y Byd.’ Defnyddiwch feddalwedd graffeg a’ch sgiliau creadigol i greu E-gerdyn maint A4 ac e-bostiwch y llun i ysgolywern@cardiff.gov.uk. Rhowch y geiriau ‘I Mr Wason’ yn y blwch pwnc, diolch.

Pob lwc i bawb!

Ymwelwyr

Friday, October 24th, 2014

Yn ystod yr hanner tymor rydym wedi croesawi nifer o ymwelwyr ac wedi dysgu tipyn am bobl sy’n ein helpu.

RNLI -Dysgom sut i fod yn ddiogel ar y traeth.

RNLI (5) RNLI (14)

Plismones PC Warner – Dysgom i beidio siarad gyda phobl diarth.

IMG_0149 IMG_0623

Ceffylau’r Heddlu – Roedd y ceffylau yn enfawr.

IMG_0146 IMG_0645

Milfeddyg – Dysgom sut i ofalu am anifeiliaid anwes.

IMG_0754 IMG_0751

Cyfle arbennig oedd i ofyn cwestiynau ac i ddysgu mwy am bobl sy’n ein helpu. Hoffwn ddiolch i’r ymwelwyr am eu hamser.

Dysgu ar y Cyd

Friday, October 24th, 2014

Daeth Blwyddyn 3 atom i ddarllen eu pamffledi am sut i edrych ar ôl ein dannedd. D

Braf oedd cael clywed Blwyddyn 3 yn darllen i Flwyddyn 1! Dysgom dipyn wrth wrando arnynt yn rhannu eu gwybodaeth.

Peidwch â bwyta gormod o siocled a losin.

Rhaid yfed llaeth a dwr.

Rhaid cofio brwsio eich dannedd bob bore a nos.

Peidiwch ag yfed gormod o ddiodydd pop.

Rhaid mynd i weld y deintydd yn aml.

Edrychwn ymlaen i’r flwyddyn newydd pan fydd Blwyddyn 3 yn ymweld â ni eto!

IMG_0029 IMG_0033 IMG_0035

Digwyddiadau

Tymor yr Haf

Gobeithiwn fydd pawb yn mwynhau’r Pasg. Fe fydd pawb nol yn yr ysgol ar Ddydd Llun y 29ain o Ebrill.

mwy…

Gweithgareddau’r Urdd Pasg

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

mwy…

Dydd Mawrth 2il o Ebrill, 6-7pm, Dinasyddiaeth Digidol a Lles

 Ysgol y Wern ‘Hyrwyddo  Defnydd Bositif a Diogel o’r Rhyngrwyd’ Annwyl Rieni / Ofalwyr, Yn sgîl ymateb rhieni a gofalwyr hoffwn…

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • Cofiwch bleidleisio dros ein whilber yn Sioe Flodau RHS Caerdydd penwythnos yma. Remember to vote for our wheelbarr… https://t.co/QKNI1JF2zN
  • Perfformiadau cryf gan y merched heddiw @SportCardiff Diolch rhieni am eich cefnogaeth! Strong performances today b… https://t.co/vWJfZmR8ya