dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

newyddion

allgyrsiol

crha

 

Negeseuon Pwysig

Llythyr Casglu data – Rhieni sydd yn y lluoedd arfog Letter to parents – Service Data Collection Cymraeg

Gwybodaeth i Rieni/Ofalwyr am Covid-19 gan Gyngor Caerdydd

Covid-19 Parents’ Guide

Covid- 19 Gwybodaeth i Rieni

11/09/20 Linc i holiadur Clwb brecwast (Dim dyddiad dechrau eto – casglu data yn unig i brosesu ceisiadau) https://bit.ly/2ZrCD7U

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac apiau yn ddiogel. Dyma ein gweledigaeth TGCh-

I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio offer TGCh yn ddiogel.

Cylchlythyr Wythnosol

Digwyddiadau’r wythnos canlynol a newyddion ar ein gwefan bob Dydd Gwener  – yma.

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch yma:

www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2020/21:

Medi 1af 2020 HMS

Tachwedd 2il 2020 HMS

Ionawr 4ydd 2021 HMS

Mawrth 10fed 2021 (HMS Clwstwr Glantaf)

 

Tymor Ysgol 2020/21

Tymor y Hydref 2020

Dechrau: Dydd Mawrth  01/09/20

Hanner Tymor: Dydd Llun 26/10/2020 – Dydd Gwener 30/10/2020

Gorffen: Dydd Gwener  18/12/2020

Tymor y Gwanwyn 2021

Dechrau: Dydd Llun 04/01/2021

Hanner Tymor: Dydd Llun 15/02/2021 – Dydd Gwener 19/02/2021

Diwedd:  Dydd Gwener 26/03/2021​

Tymor yr Haf 2021

Dechrau: Dydd Llun 12/04/2021

Hanner Tymor: Dydd Llun 31/05/2021 -Dydd Gwener 04/06/2021

Diwedd: Dydd Mawrth 20/07/2021​

Cinio Ysgol

Mae Ysgol y Wern yn defnyddio Parentpay ar gyfer cinio ysgol

https://www.parentpay.com/

£2.50 y dydd £12.50 yr wythnos

Prydau ysgol am ddim

Newyddion Diweddaraf

Enillydd Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn Nadolig Julie Morgan AS

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi taw Shiloh Maggs o Flwyddyn 4 yw enillydd y Cystadleuaeth Dylunio Cerdyn Nadolig Julie Morgan…

mwy…

Holiadur Cyfarfod Rhieni ar MySchoolApp

Mae holiadur ar gael ar MySchoolApp i chi gadael adborth ynglyn â’r cyfarfodydd rhieni diwethaf.

mwy…

Mastermind Cymru.

Llongyfarchiadau i bump o’n disgyblion ar gyrraedd y rownd derfynol. Pob lwc i Patrick John, Oli Williams, Beca Tilsley, Adwen…

mwy…

Diwrnod Plant Mewn Angen

Codwyd dros £685 ar gyfer elusen Plant Mewn Angen! Da iawn pawb!

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Amgueddfa Dros Nos! Cysgu gyda’r Deinos! 13.02.21

Profiad bendigedig i bob aelod o’r teulu -cliciwch ar y llun am fwy o wybodaeth.

mwy…

Dysgu o Bell- Neges Pwysig

Fe fydd dysgu o bell yn parhau yr wythnos gyntaf yn Ionawr. Mwy o wybodaeth i ddilyn.

mwy…

Diwrnod HMS

Fe fydd Dydd Llun Ionawr 4ydd yn ddiwrnod HMS.

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn6YWern: Llongyfarchiadau i Beca, Oli a Patrick ar eu llwyddiant ar Mastermind Plant Cymru @S4C. Rydym oll yn browd iawn ohonoch…
  • RT @Blwyddyn6YWern: Llongyfarchiadau mawr i ti Joseff. Fe ges di ganmoliaeth haeddiannol ar @DathluDewrder nos Wener. Rhaglen arbennig yn w…