dosbarthiadau

calendr

gwybodaeth-i-rieni

newyddion

allgyrsiol

crha

Negeseuon Pwysig

Gweledigaeth TGCh

Yma yn Ysgol y Wern rydym yn gwneud ein gorau i hyfforddi’r disgyblion i ddefnyddio ystod eang o offer ac apiau yn ddiogel. Dyma ein gweledigaeth TGCh-

I greu dysgwyr hyderus sy’n gallu defnyddio offer TGCh yn ddiogel.

Cylchlythyr Wythnosol

Digwyddiadau’r wythnos canlynol a newyddion ar ein wefan bob Dydd Gwener http://www.ysgolywern.co.uk/category/llythyron/

Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd.

Canllaw animeiddio i rieni/gofalwyr. Cliciwch yma.

Tywydd Garw

Pe bai’r ysgol ar gau am resymau iechyd a diogelwch oherwydd tywydd garw, cliciwch ar y dudalen isod:

www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/Ysgolion-a-dysgu/Ysgolion/A-yw-fy-ysgol-ar-agor/Pages/A-yw-fy-ysgol-ar-agor.aspx

Diwrnodau HMS

Dim Ysgol i’r Plant 2017/18:

Mawrth 21ain 2018 – Diwrnod HMS

Tymor Ysgol 2017/18

Dydd Llun: 04/09/17 ( Plant nol ar y 6ed)

Hanner Tymor: Dydd Llun 30/10/17 –  Dydd Gwener 03/11/17

Gorffen: Dydd Gwener 22/12/17

Dechrau Tymor y Gwanwyn: Dydd Llun 08/01/2018

Hanner Tymor: Dydd Llun 19/02/2018 – Dydd Gwener 23/02/2018

Gorffen: Dydd Iau 29/03/2018

Tymor yr Haf: Dydd Llun 16/04/18       Dydd Gwyl y Banc: Dydd Llun 07/05/18

Hanner Tymor: Dydd Llun 28/5/2018 – Dydd Gwener 01/06/2018

Gorffen: Dydd Mawrth 24/07/2018

 

Cinio Ysgol

£2.40 y dydd neu £12 yn wythnosol

llythyr-cinio-tachwedd-2016

Er mwyn osgoi dryswch rhaid archebu cinio ysgol ar batrwm cyson drwy gydol y tymor. e.e. Dydd Llun i Ddydd Gwener bob wythnos neu Dydd Llun a Dydd Mawrth yn unig ond yr un diwrnodau bob wythnos. Bydd angen rhybudd o bythefnos  i newid y patrwm.

Dydd Llun: Byrger/Pitsa  – Dydd Mawrth: Pasta – Dydd Mercher: Cyrri/Pysgodyn – Dydd Iau: Cinio rhost – Dydd Gwener: Pysgodyn.

POLISI ARIAN CINIO 2015-2

Prydau ysgol am ddim

Newyddion Diweddaraf

Enillydd Cystadleuaeth Cerdyn Nadolig

Llongyfarchiadau i Martha Bl.5 ar ennill cystadleuaeth dylunio carden Nadolig ein A.S. Julie Morgan. Fe fydd y garden yn cael…

mwy…

Marc Safon TGCh

Enillodd yr ysgol y Marc Safon TGCh unwaith eto yn ddiweddar. Daeth aseswr o NAACE cyn y gwyliau Haf i…

mwy…

Diwrnod Roald Dahl

Braf oedd gweld disgyblion Ysgol y Wern ar amryw rhaglenni teledu yn dathlu Diwrnod Roald Dahl yng nghwmni Bardd Plant…

mwy…

Ysgol Greadigol Arweiniol

Derbyniwyd clod arbennig gan Gyngor Celfyddydau Cymru am waith yr ysgol. Darllenwch y blog yma

mwy…

accreditations

Digwyddiadau

Noson Goleuadau Nadolig Pentref LLanisien

Fe fydd côr Blwyddyn 4 yn canu ym mhentref Llanisien ar noson oleuo’r goeden Nadolig – Nos Fercher, Tachwedd 29ain.

mwy…

Diwrnod Plant Mewn Angen

Dydd Gwener 17eg o Dachwedd- Mwy o fanylion i ddilyn.

mwy…

Ffair Nadolig

Dydd Sadwrn 2ail o Ragfyr Dewch yn llu i’r Ffair Nadolig! Cliciwch yma am y poster!

mwy…

Arwydd yr wythnos

Hwb

Twitter

  • RT @Blwyddyn5YWern: Gwrando a dilyn cyfarwyddiadau eich partner ar y llwybr dall. Listening to instructions on the blind trail. 🗣 https://t…
  • RT @Blwyddyn5YWern: Plant mwdlyd yn mwynhau mas draw! Muddy children enjoying the blind trail! https://t.co/PpIqXO19ER